(( بدعتی به نام معلم پروازی ))

(( بدعتی به نام معلم پروازی )) استتنساخ از صفحه ۱۸ روزنامه خبر جنوب شماره ۷۲۹۳ مورخ پنجشنبه ۹ شهریور ۱۳۸۵ «دوچیز طیره عقل است ؛دم فروبستن به وقت گفتن و ٬ گفتن به

مشاهده بیشتر

منظومه ی عقاب خانلری

« منظومه ی عقاب خانلری »           از : حسین جواهری گویند؛ زاغ، سیصد سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد؛ در حالی

مشاهده بیشتر