سپهسالار اعظم

« سیاستگزاران دوره ی قاجاریه » سپهسالار اعظم – بخش نخست ۱ – زادروز و زادگاه ؛ تبار: هر چند که میرزا حسین خان قزوینی

مشاهده بیشتر

حاج میرزا آقاسی

سیاستگزاران دوران قاجاریه –بخش دوم صدر اعظمی واله و شیدای «توپ» و «قنات» (حاج میرزا آقاسی) « نگذاشت   به ملک ، حاجی  دِرَمی                                             شد

مشاهده بیشتر

قائم مقام فراهانی دوم

سیاستگزاران دوران قاجاریه چرخ بازیگر ! (قائم مقام فراهانی دوم) « هر که نامخت از   گذشت روزگار                    نیز ناموزد ز هیچ آموزگار » الف – زادروز و دودمان

مشاهده بیشتر

سیاستگزاران دوران قاجار

سیاستگزاران دوران قاجار سیاستگزاران دوره ی قاجاریه (امیرکبیر) بخش بیست و ششم امیرکبیر و امور فرهنگی : امیرکبیر  را باید پایه گذار فرهنگ نوین ایران

مشاهده بیشتر