قسمت چهارم

( بر نوشتی بر مصاریع گمشده رایج ) بخش سی و چهارم ۱ – اندکی با تو، به گفتم غم دل ترسیدم – (که دل

مشاهده بیشتر