(چشم دولت)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه»   شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش نخست الف- زادروز، زادگاه و تبار: شاهزاده (سلطان) عبدالمجید میرزا فرزند سلطان احمد

مشاهده بیشتر