سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت چهاردهم تا شانزدهم

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش چهاردهم زمانی که جنگ رسمی و تمام عیار ارتش پیروز و سرمست انگلیس با مردم بپا خاسته ی عراق(به ویژه شیعیان آن سامان) در راستای واداشتگی سروری و سرپرستی(قیمومت) رسمی بریتانیا بر عتبات عالیات آغاز گشته، دجله و فرات در سوگ رزمندگان شهید آن دیار خون […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت یازدهم تا سیزدهم

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش یازدهم در پایان جنگ جهانی نخست متفقین گواه پیروزی را در آغوش کشیدند و پیمان نامه آشتی ورسای، جهان را میان پیروزمندان بخش کرد. استعمار انگلیس-که در این بخش، دانگ پسری را به خود ویژه داد بود- مست از باده ی ابر خیشی، زمان را غنیمت […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت یازدهم به بعد

«سیاستگزاران دوره قاجاریه»   میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش شانزدهم(پایانی) دنباله بخش پانزدهم.. سعادت از آن بر رخت بست در/که پیچیده ای از ره کیس سر به میدان چو زین جامه عور(برهنه)آمدی/به پای خود اندر به گور آمدی از آن تیغ دشمن شُدت کارگر/به جان بر،که هشتی(رهایی کردی)ز دست این سپر دو خصم قوی […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت دهم به بعد

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش پنجم ح-۸- احمدشاه و پیمان نامه ۱۹۱۹: در زمینه رد پای احمدشاه در پیمان نامه، ناهمسانی جدی وجود دارد. برخی براین باورند که او از گفت و گذارهای دراز پیمان نامه پس از پخش نویسه پیمان نامه از آن آگاهی یافت و از همین زمان با […]

قسمت نهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و سوم (ما همه شیران ولی شیر علم)حمله مان از باد باشد دمبدم-مولوی به گونه ی “ما همه شیریم شیران علم” که تصحیفی (دگرگونی یک واژه با کم یا زیاد کردن نقطه های آن) است از لت اول بیت بالا. مولانا با این تمثیل می خواهد بگوید […]

قسمت هشتم برنوشتی بر مصاریع گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و یکم واج گ: ۱– “تَرف (سیاه کشک، قرقوروت) عدو ترش نشود ز آنکه پخت او” (گاویست نیک شیر؛ و لیکن لگد زن است)-انوری ۲– (جمال در نظر شوق همچنان باقی-گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست–سعدی) همانندی ها: ۱- “گدا، جون به جونش کنی گداست.”. ۲- […]

ریگستان اسلامی و گواه امثال

((ریگستان اسلامی و گواه امثال))   پیش کش به جناب پرفسور حیدر عرفان ۱_«یَخْنی»:دست بر دنبه ی بریان زن و یخنی بگذار/ سخن پخته همین است؛نصیحت بشنو! و: ور کُماج گرم و یخنی داری اندر توشه دان/ گر پیاز کُنده در انبان نباشد؛گو مباش _بسحاق اطعمه «نُخْری» : (فرزند نخست) بر او بر دلش هم […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)پیوندگر پیمان نامه ۱۹۱۹٫م-بخش اول “نقش تو در زمانه بماند چنانکه هست- تاریخ حکم آینه دارد هرآینه- وثوق الدوله” الف- “پیش گفتار“: “چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا-سنایی” شوربختانه؛ در یک صد و پنجاه سال واپسینه میهن ما، شماری صدراعظم، رئیس الوزرا و نخست […]

هنایش گورکانیان هند بر شیوه ی هندی

«هنایش گورکانیان هند بر شیوه ی هندی در سده ی هفدهم م» “ز شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند؛ سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی-حافظ” ۱- “پیش گفتار“: زبان دیرین و شکرین پارسی، نماد بنیادین و هسته ای چبود ایران و نیز زبان سنجه (Standard) این مرز و بوم پهناور است که امروزه  […]

قسمت هفتم برنوشتی بر مصادیق گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصتم ۱- سعدی افتاده ایست آزاده (کس نیاید به جنگ افتاده)-سعدی افتاده: خاکسار، فروتن و خاکی نهاد. اما؛ آزاده کسی است: وارسته و از بند چاپلوسی رسته… ۲- که اندر جهان سود بی رنج نیست(کسی را که کامل بود گنج نیست)-فردوسی گنج در برابر رنج: آیین آفرینش بر […]