برنوشتی بر مصاریع گم شده ( تجمیعی )

برنوشتی بر مصاریع گم شده ( تجمیعی ) سرآغاز: «ای نام تو بهترین سرآغاز» در روزگاران کهن، مردمانی زنده دل، نکته سنج، پرشور، دوستدار پرورش و رهنمود توده ها بودش داشته‌اند که به انگیزه دلباختگی، به درستی از روایی روی و ریا، پوسیدگی و تباهی خوی ها و منش های همبود (جامعه) خود سخت آزرده […]

سیاستگزاران دوراه قاجار نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری بخش ۳و ۴

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه»   نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری-بخش سوم دنباله نخستین چرخه نخست وزیری… نخست وزیر شدن صمصام الدوله، بار دیگر مشروطه خواهان را که با نومیدی روزگار می گذراندند امیدوار کرد و گرمی و جوش و خروشی در مردم پدیدار گشت و دسته دسته چون روزگار پدیداری مشروطّیت به برپایی همایش […]

سیاستگزاران دوراه قاجار نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری-بخش نخست الف- زادروز، زادگاه و پیشینه تباری: نجف قلی خان، پسر دوم حسین قلی خان ایلخانی و از سران ایل بختیاری و نوه پسری جعفر قلی خان دورکی زراسوند است. مادرش؛ حاجیه بی بی مهرافروز، دختر شفیع خان و نوه حبیب الله خان از بزرگان […]

سیاستگزاران دوراه قاجار محمد ولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» محمد ولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم)- بخش نخست الف- زادروز و زادگاه: محمد ولی خان به سال ۱۲۶۴هـ.ق یعنی سال تاجگذاری ناصرالدین شاه قاجار در سامان دو هزار از ییلاقات تبارش (خلعتبری) در روستای «اشتاج» از گرداگرد تنکابن دیده به گیتی گشود. پدرش؛ حبیب الله خان ساعد الدوله و از نواده […]

سیاستگزاران دوراه قاجار علاء السلطنه بخش ١ و ٢

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» پرنس؛ میرزا محمدعلی خان علاء السلطنه-بخش نخست الف- زادگاه و تبار: میرزا محمدعلی فرزند ابراهیم خان، مهندس، از پرورش یافتگان چرخه ی عباس میرزا، نایب السلطنه بود و رشته ی مهندسی را زیر دست افسران فرانسوی آموخت و از بلند پایگان وزارت امور خارجه و آخرین سمتش کارگزار ایران در بغداد […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از ۷۲

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش هفتاد و دوم (هست تنهایی به از یاران بد)/نیک با بد چون نشیند بد شود- مولوی یار بد بدتر بود از مار بد/تا توانی می گریز از یار بد. مار بد تنها همی بر جان زند/یار بد بر جان و بر ایمان زند. همانندی ها: “تنها بودن به […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از ۶۹تا ۷۱

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و نهم   هرچه می خواهد خدا، آن می شود، دیده و دل ها عبث(بیهوده)خون می شود-مولوی. به گونه ی “آنچه باید می شود آن می شود…”نیز دیده شده است. تیغ بران گر به دستت داد دست روزگار-(هرچه می خواهی بِبُر؛ امّا نَبُر نان کسی)-لاادری این بیت […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از ۶۷ تا ۶۸

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و هفتم   عشق خوبان و سینه ی اوباش(نور خورشید و دیده ی خفاش)-ظهیر فاریابی خفاش: مرغ عیسی، شب پره، موش کور، شب پرک، شب کور، شب باز وو… (نوش بی نیش نیابی هرگز)هر کجا هست گلی؛ خاری هست- عباس شهریاری نوش: گوارا، شیرین، عسل، شنونده، کوتاه […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از بخش ۶۴تا ۶۶

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و چهارم   باد، باران آورد بازیچه جنگ (مرد، مهمان آورد؛ نامرد ننگ)-نظامی همانندی ها: ۱- شوخی شوخی، آخرش جنگ می شود. ۲- حرف، حرف می آرد؛ گفتاری بد، گفتاری بد را سبب شود. ۳- دشمنی، دشمنی آرد، عداوت، تولید عداوت کند.۴- مستی می آرد مستی. دل […]