برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

قسمت هفتم برنوشتی بر مصادیق گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصتم ۱- سعدی افتاده ایست آزاده (کس نیاید به جنگ افتاده)-سعدی افتاده: خاکسار، فروتن و خاکی نهاد. اما؛ آزاده کسی است: وارسته و

میرزا حسن خان پیرنیا-بخش دوم (پایانی)

سیاستگزاران دوره‌ی قاجاریه میرزا حسن خان پیرنیا-بخش دوم (پایانی) ج- کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان میرپنج: اگرچه مشیرالدوله در روند کودتای سوم اسفند ماه ۱۲۹۹دستگیر نشد امّا در زمان فرمانروایی

میرزا نصراله خان پیرنیا (مشیرالدوله)پنجم

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا نصراله خان پیرنیا (مشیرالدوله)پنجم الف- تبار(پیش نوشتار)- بجز عشق، بجز مهر؛ دگر بذر نکار: پیرنیا؛ نام خانوادگی بازماندگان پسری یکی از خداشناسان (عارفان mystic) سترک

(چشم دولت)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله(چشم دولت)- بخش نخست الف- زادروز، زادگاه و تبار: شاهزاده (سلطان) عبدالمجید میرزا فرزند سلطان احمد میرزا عضدالدوله و نوه ی فتحعلی

میرزا علی خان امین الدوله- بخش سوم (پایانی)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی خان امین الدوله- بخش سوم (پایانی) ذ- امین الدوله و نیروی سوم: امین الدوله در زمینه مسائل سیاست بیرونی به این برآیند رسیده بود

قسمت ششم برنوشتی بر مصادیق گمشده

برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش پنجاه و پنجم ۱-(عافیت می بایدت، چشم از نکو رویان بدوز!)عشق می ورزی بساط نیک نامی در نورد-سعدی بی گمان خواست سعدی در