سیاستگزاران دوراه قاجار نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری-بخش نخست الف- زادروز، زادگاه و پیشینه تباری: نجف قلی خان، پسر دوم حسین قلی خان ایلخانی و از سران ایل بختیاری و نوه پسری جعفر قلی خان دورکی زراسوند است. مادرش؛ حاجیه بی بی مهرافروز، دختر شفیع خان و نوه حبیب الله خان از بزرگان […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از ۷۲

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش هفتاد و دوم (هست تنهایی به از یاران بد)/نیک با بد چون نشیند بد شود- مولوی یار بد بدتر بود از مار بد/تا توانی می گریز از یار بد. مار بد تنها همی بر جان زند/یار بد بر جان و بر ایمان زند. همانندی ها: “تنها بودن به […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از ۶۹تا ۷۱

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و نهم هرچه می خواهد خدا، آن می شود، دیده و دل ها عبث(بیهوده)خون می شود-مولوی. به گونه ی “آنچه باید می شود آن می شود…”نیز دیده شده است. تیغ بران گر به دستت داد دست روزگار-(هرچه می خواهی بِبُر؛ امّا نَبُر نان کسی)-لاادری این بیت به […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از ۶۷ تا ۶۸

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و هفتم عشق خوبان و سینه ی اوباش(نور خورشید و دیده ی خفاش)-ظهیر فاریابی خفاش: مرغ عیسی، شب پره، موش کور، شب پرک، شب کور، شب باز وو… (نوش بی نیش نیابی هرگز)هر کجا هست گلی؛ خاری هست- عباس شهریاری نوش: گوارا، شیرین، عسل، شنونده، کوتاه شده […]

قسمت دهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج از بخش ۶۴تا ۶۶

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و چهارم باد، باران آورد بازیچه جنگ (مرد، مهمان آورد؛ نامرد ننگ)-نظامی همانندی ها: ۱- شوخی شوخی، آخرش جنگ می شود. ۲- حرف، حرف می آرد؛ گفتاری بد، گفتاری بد را سبب شود. ۳- دشمنی، دشمنی آرد، عداوت، تولید عداوت کند.۴- مستی می آرد مستی. دل بی […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت دهم به بعد

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش پنجم ح-۸- احمدشاه و پیمان نامه ۱۹۱۹: در زمینه رد پای احمدشاه در پیمان نامه، ناهمسانی جدی وجود دارد. برخی براین باورند که او از گفت و گذارهای دراز پیمان نامه پس از پخش نویسه پیمان نامه از آن آگاهی یافت و از همین زمان با […]

قسمت نهم برنوشتی مصاریع گمشده ی رایج

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و سوم (ما همه شیران ولی شیر علم)حمله مان از باد باشد دمبدم-مولوی به گونه ی “ما همه شیریم شیران علم” که تصحیفی (دگرگونی یک واژه با کم یا زیاد کردن نقطه های آن) است از لت اول بیت بالا. مولانا با این تمثیل می خواهد بگوید […]

قسمت هشتم برنوشتی بر مصاریع گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و یکم واج گ: ۱- “تَرف (سیاه کشک، قرقوروت) عدو ترش نشود ز آنکه پخت او” (گاویست نیک شیر؛ و لیکن لگد زن است)-انوری ۲- (جمال در نظر شوق همچنان باقی-گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست-سعدی) همانندی ها: ۱- “گدا، جون به جونش کنی گداست.”. ۲- […]

ریگستان اسلامی و گواه امثال

((ریگستان اسلامی و گواه امثال)) پیش کش به جناب پرفسور حیدر عرفان ۱_«یَخْنی»:دست بر دنبه ی بریان زن و یخنی بگذار/ سخن پخته همین است؛نصیحت بشنو! و: ور کُماج گرم و یخنی داری اندر توشه دان/ گر پیاز کُنده در انبان نباشد؛گو مباش _بسحاق اطعمه «نُخْری» : (فرزند نخست) بر او بر دلش هم بدین […]

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)پیوندگر پیمان نامه ۱۹۱۹٫م-بخش اول “نقش تو در زمانه بماند چنانکه هست- تاریخ حکم آینه دارد هرآینه- وثوق الدوله” الف- “پیش گفتار”: “چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا-سنایی” شوربختانه؛ در یک صد و پنجاه سال واپسینه میهن ما، شماری صدراعظم، رئیس الوزرا و نخست […]