قسمت ششم برنوشتی بر مصادیق گمشده

برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش پنجاه و پنجم ۱-(عافیت می بایدت، چشم از نکو رویان بدوز!)عشق می ورزی بساط نیک نامی در نورد-سعدی بی گمان خواست سعدی در بیت مورد نگرش، دلدادگی در برابر نیکنامی و پیامدهای نیک است و نه دلدادگی به معنای رواگ دل دادن و مهرورزی کردن او. وی به […]