برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش پنجاه و دوم

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش پنجاه و دوم ۱- شمعی و رخ خوب تو، پروانه نواز- لعل تو مفرّحی است دیوانه گداز. در راه توام زان نفسی نیست که هست (شب کوته و تو ملول و افسانه دراز)شمس الدین نسفی همانندی ها: “شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید- شب را چه […]