برنوشتی بر مصاریع گمشده رایج قسمت دوم

( بر نوشتی بر مصاریع گمشده رایج ) بخش بیستم «این نوشتار را به بانو زینب یوسفی که بر تارک چامه سرایان سپید دیارمان می درخشد پیشکش می دارم » ۱ – توسنی کردم، ندانستم همی ؛  (کز «از» کشیدن سخت تر گردد کمند)- رابعه ی بنت کعب شکارچی، گره کمند را به گونه ای […]

سیاستگزاران دوران قاجار

سیاستگزاران دوره ی قاجاریه (امیرکبیر) بخش بیست و ششم امیرکبیر و امور فرهنگی : امیرکبیر  را باید پایه گذار فرهنگ نوین ایران دانست ؛ زیرا او به میانگی زنده سازی روزنامه وقایع اتفاقیه و پایه گذاری مدرسه دارالفنون ؛ چاپ و پخش کتاب های گوناگون بهداشتی و شگردی، گسیل دانشوران به فرنگستان و کارگماری آموزندگان […]

از «نشاط» اصفهانی تا «ظریف» تهرانی

*ویژه ویژه نامه * (( از «نشاط» اصفهانی تا «ظریف» تهرانی )) بازنگری کوتاه بر دو سده ؛ وزارت امور خارجه ایران « یک دو روزی پیش و پس شد ورنه از جور سپهر                       بر سکندر نیز بگذشت ؛ آنچه بر دارا گذشت       – دولتشاه »

امیرکبیر

سیاستگزاران دوران قاجاریه – قسمت سوم امیرکبیر و ایران (اختری تابناک در سپهر فرهنگ و ساستار ایران) « اگر نیت یک ساله دارید ؛ گندم بکارید . اگر نیت ده ساله دارید ؛ درخت بکارید و چنانچه نیت صد ساله دارید ؛ انسان بسازید – امیرکبیر » نوشتار این بخش درباره ی ابرمردی مسئولیت پذیر، نستوه که به رشوه و […]

پوپولیسم

«پوپولیسم» چیست؟ ؛ «پوپولیست» کیست؟ « گیرم که خلق را به فریبت (به طریقی) فریفتی                                    با دست انتقام طبیعت (الهی) چه می کنی؟ » از رسته ی پر بسامدترین واژگان در ادبیات «سیاسی – اجتماعی» سال ها و روزهای واپسینه، واژه پوپولیسم «Populism» از واژه فرانسوی Pepule است که بن در واژه لاتینی Populus داشته ؛ معنی و پنداره «مردم باوری» […]

دماگوژی عوام فریبی

« دماگوژی » (عوام فریبی) « گیرم که خلق را به فریبت (به طریقی) فریفتی –    با دست انتقام طبیعت (الهی) چه می کنی؟»

برنوشتی بر مصاریع گمشده رایج قسمت اول

( بر نوشتی بر مصاریع گمشده رایج ) بخش نخست در روزگاران کهن، مردمانی زنده دل، نکته سنج، پرشور، دوستدار پرورش و رهنمود توده ها وجود داشته اند که به انگیزه دلباختگی، به درستی از روایی روی و ریا، پوسیدگی و تباهی خوی ها و منش های همبود (جامعه) خود سخت آزرده شده و برای […]

کتاب نگاهی به بندر ریگ

به بهانه ی چاپ و نشر کتاب « نگاهی به بندر ریگ » (تاریخ و فرهنگ) نوشته ی عبدالحمید قیصری پژوهشگر نستوه دیار ما. ( گذار از «هفت خوان» تألیف، چاپ و نشر کتاب )

حاضرجوابی ها (ارتجال)

حاضرجوابی ها( ارتجال ) « نه هر که هر چه تواند بگفت باید گفت           نه هر که هر چه تواند بکرد باید کرد ! »