سیاستگزاران دوراه قاجار نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری بخش ۳و ۴

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری-بخش سوم دنباله نخستین چرخه نخست وزیری… نخست وزیر شدن صمصام الدوله، بار دیگر مشروطه خواهان را که با نومیدی روزگار می گذراندند امیدوار کرد و گرمی و جوش و خروشی در مردم پدیدار گشت و دسته دسته چون روزگار پدیداری مشروطّیت به برپایی همایش و […]

سیاستگزاران دوراه قاجار نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» نجف قلی خان صمصام السلطنه بختیاری-بخش نخست الف- زادروز، زادگاه و پیشینه تباری: نجف قلی خان، پسر دوم حسین قلی خان ایلخانی و از سران ایل بختیاری و نوه پسری جعفر قلی خان دورکی زراسوند است. مادرش؛ حاجیه بی بی مهرافروز، دختر شفیع خان و نوه حبیب الله خان از بزرگان […]

سیاستگزاران دوراه قاجار محمد ولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» محمد ولی خان تنکابنی (سپهسالار اعظم)- بخش نخست الف- زادروز و زادگاه: محمد ولی خان به سال ۱۲۶۴هـ.ق یعنی سال تاجگذاری ناصرالدین شاه قاجار در سامان دو هزار از ییلاقات تبارش (خلعتبری) در روستای «اشتاج» از گرداگرد تنکابن دیده به گیتی گشود. پدرش؛ حبیب الله خان ساعد الدوله و از نواده […]

سیاستگزاران دوراه قاجار علاء السلطنه بخش ١ و ٢

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» پرنس؛ میرزا محمدعلی خان علاء السلطنه-بخش نخست الف- زادگاه و تبار: میرزا محمدعلی فرزند ابراهیم خان، مهندس، از پرورش یافتگان چرخه ی عباس میرزا، نایب السلطنه بود و رشته ی مهندسی را زیر دست افسران فرانسوی آموخت و از بلند پایگان وزارت امور خارجه و آخرین سمتش کارگزار ایران در بغداد […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت چهاردهم تا شانزدهم

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش چهاردهم زمانی که جنگ رسمی و تمام عیار ارتش پیروز و سرمست انگلیس با مردم بپا خاسته ی عراق(به ویژه شیعیان آن سامان) در راستای واداشتگی سروری و سرپرستی(قیمومت) رسمی بریتانیا بر عتبات عالیات آغاز گشته، دجله و فرات در سوگ رزمندگان شهید آن دیار خون […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت یازدهم تا سیزدهم

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش یازدهم در پایان جنگ جهانی نخست متفقین گواه پیروزی را در آغوش کشیدند و پیمان نامه آشتی ورسای، جهان را میان پیروزمندان بخش کرد. استعمار انگلیس-که در این بخش، دانگ پسری را به خود ویژه داد بود- مست از باده ی ابر خیشی، زمان را غنیمت […]

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت یازدهم به بعد

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش شانزدهم(پایانی) دنباله بخش پانزدهم.. سعادت از آن بر رخت بست در/که پیچیده ای از ره کیس سر به میدان چو زین جامه عور(برهنه)آمدی/به پای خود اندر به گور آمدی از آن تیغ دشمن شُدت کارگر/به جان بر،که هشتی(رهایی کردی)ز دست این سپر دو خصم قوی داشت […]

میرزا علی خان امین الدوله- بخش سوم (پایانی)

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی خان امین الدوله- بخش سوم (پایانی) ذ- امین الدوله و نیروی سوم: امین الدوله در زمینه مسائل سیاست بیرونی به این برآیند رسیده بود تا زمانی که مسائل سیاست بیرونی به ویژه چگونگی پیوستگ های ایران با دو توان هماورد یعنی روس و انگلیس گشوده نشود در سیاست درونی […]

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیست و سوم

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیست و سوم ۳۹- سرانجام؛ شناساندن کابینه ی اتابک به مجلس شورای ملی “ناجوانمردیست چون جا نوسیار و ماهیار- یار دارا بودن و دل به اسکندر داشتن-قاآنی” اتابک اعظم در بایسته هایی به توان رسید که جنبش مشروطه خواهی روز به روز […]

میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیستم به بعد

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» میرزا علی اصغر خان امین السلطان (اتابک اعظم)- بخش بیستم ۲۹- میرزا رضا؛ گمانه زنی ها و بازجویی ها: شهدخت تاج السلطنه و نیز دولتمرد، اعتماد السلطنه، جنبنده بنیادین میرزا رضا کرمانی برای از پای درآوردن سلطان صاحبقران کسی را جز امین السلطان نمی دانند چرا که شاه در این پایانه […]