قسمت هشتم برنوشتی بر مصاریع گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و یکم واج گ: ۱- “تَرف (سیاه کشک، قرقوروت) عدو ترش نشود ز آنکه پخت او” (گاویست نیک شیر؛ و لیکن لگد زن است)-انوری ۲- (جمال در نظر شوق همچنان باقی-گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست-سعدی) همانندی ها: ۱- “گدا، جون به جونش کنی گداست.”. ۲- […]