ریگستان اسلامی و گواه امثال

((ریگستان اسلامی و گواه امثال)) پیش کش به جناب پرفسور حیدر عرفان ۱_«یَخْنی»:دست بر دنبه ی بریان زن و یخنی بگذار/ سخن پخته همین است؛نصیحت بشنو! و: ور کُماج گرم و یخنی داری اندر توشه دان/ گر پیاز کُنده در انبان نباشد؛گو مباش _بسحاق اطعمه «نُخْری» : (فرزند نخست) بر او بر دلش هم بدین […]