((ریگستان اسلامی و گواه امثال))

پیش کش به جناب پرفسور حیدر عرفان

۱_«یَخْنی»:دست بر دنبه ی بریان ز