حسین جواهری، مدرس شیمی در سال ۱۳۱۹ در بندرریگ از یک تبار روحانی، فرهنگی بوشهر و فارس؛ زاده می شود.

قبل از رسیدن به سن تحصیل در دبستان نزد پیر فرزانه حاجیه معصومه حاج احمدی (نجفی) و فرزندان اناث ایشان (حاجیه فاطمه وزنده یاد بانو زهرا) قرایت قرآن و مقدمات شرعیات را فرا می گیرد و به تعبیر امروزی دوره آمادگی را سپری میکند.

سال ۱۳۳۱ دوره شش ساله ابتدایی را در زادگاه خود به پایان می رساند وتا سال پنجم متوسطه در معیت پدر فداکار و ایثارگر خود (مرحوم شیخ عبدالوهاب جواهری) در دبیرستان سعادت بوشهر تحصیل می کند.

سیاستگزاران دوراه قاجار علاء السلطنه بخش ١ و ٢

«سیاستگزاران دوره ی قاجاریه» پرنس؛ میرزا محمدعلی خان علاء السلطنه-بخش نخست الف- زادگاه و تبار: میرزا محمدعلی فرزند ابراهیم خان، مهندس، از پرورش یافتگان چرخه ی عباس میرزا، نایب السلطنه