حسین جواهری، مدرس شیمی در سال ۱۳۱۹ در بندرریگ از یک تبار روحانی، فرهنگی بوشهر و فارس؛ زاده می شود.

قبل از رسیدن به سن تحصیل در دبستان نزد پیر فرزانه حاجیه معصومه حاج احمدی (نجفی) و فرزندان اناث ایشان (حاجیه فاطمه وزنده یاد بانو زهرا) قرایت قرآن و مقدمات شرعیات را فرا می گیرد و به تعبیر امروزی دوره آمادگی را سپری میکند.

سال ۱۳۳۱ دوره شش ساله ابتدایی را در زادگاه خود به پایان می رساند وتا سال پنجم متوسطه در معیت پدر فداکار و ایثارگر خود (مرحوم شیخ عبدالوهاب جواهری) در دبیرستان سعادت بوشهر تحصیل می کند.

سیاستگزاران دوره قاجاریه قسمت دهم به بعد

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)-بخش پنجم ح-۸- احمدشاه و پیمان نامه ۱۹۱۹: در زمینه رد پای احمدشاه در پیمان نامه، ناهمسانی جدی وجود دارد. برخی براین

قسمت هشتم برنوشتی بر مصاریع گمشده

«برنوشتی بر مصاریع گمشده ی رایج»- بخش شصت و یکم واج گ: ۱- “تَرف (سیاه کشک، قرقوروت) عدو ترش نشود ز آنکه پخت او” (گاویست نیک شیر؛ و لیکن لگد

ریگستان اسلامی و گواه امثال

((ریگستان اسلامی و گواه امثال)) پیش کش به جناب پرفسور حیدر عرفان ۱_«یَخْنی»:دست بر دنبه ی بریان زن و یخنی بگذار/ سخن پخته همین است؛نصیحت بشنو! و: ور کُماج گرم

میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)

«سیاستگزاران دوره قاجاریه» میرزا حسن خان وثوق (وثوق الدوله)پیوندگر پیمان نامه ۱۹۱۹٫م-بخش اول “نقش تو در زمانه بماند چنانکه هست- تاریخ حکم آینه دارد هرآینه- وثوق الدوله” الف- “پیش گفتار”:

هنایش گورکانیان هند بر شیوه ی هندی

«هنایش گورکانیان هند بر شیوه ی هندی در سده ی هفدهم م» “ز شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند؛ سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی-حافظ” ۱- “پیش گفتار”: